Standart Sapma

Standart Sapma

Standart sapma, istatistik ve olasılık kuramı için kullanılan bilim dallarında anakütle, örneklem, olasılık dağılımı veya rassal değişken veri değerlerinin yayılımının kısa bir şekilde anlatılması için kullanılan bir ölçüdür. Matematikte bulunan notasyonunda olağan genel bir anakütle veya rassal değişken bir olasılık dağılımı için ifade edilir. Standart sapmasında s simgesi kullanılır. Standart sapma varyansın kare köküdür. Bu yöntem daha matematiksel bir ifade ile ifade edilir ve standart sapma değerlerinin aritmetik ortalamadan farkının karelerinin toplamını veri sayısı -1e bölümünün kare köküdür. Yani elde edilen verilerin ortalamadan sapmalarının kareler ortalamasının karekökü olarak tanımlanması gerekir. Standart sapma kavramının yayılma ölçüsü olarak kullanılmasını sağlamak için ölçü birimine bakmak yeterli olur. Diğer yayılma ölçüsü olan varyans verilerinin ortalama farklarının karelerinin ortalaması alınarak tanımlama sağlanır.
Varyans ölçü için veri birimlerinin karesi alınması gerekirken; varyansın birimi veri biriminin karesidir. Yapılan bu işlem pratik uygulamasında istenmeyen sonuçlar meydana getirilebilir. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için standart sapma ve varyansın karesi alınarak standart sapma birimi veri birimi olması sağlanarak verinin yayılımı böyle veri birimleri ile sağlanır. Bu işlem genel olarak niceliksel ölçekli sayılar için kullanılan sonuçların ortalamaya göre belli oranda yayılmasını gösteren işlem istatiksel bir ölçüdür. Yapılan ölçü birçok veri ortalamaya yakın ise standart sapma değeri küçük olduğu hesaplanır. Eğer bir çok veri ortalamadan uzak yayılmışlar ise standart sapma değeri büyük olur. Elde edilen bütün veri değerleri tıpatıp aynı ise standart sapma değeri sıfır olarak hesaplanır.

Standart sapma uygulama
Belli bir seri sayı için standart sapma değerini bilmek ve bu kavramı anlamak ortalama etrafında bu serinin ne kadar yayılım gösterdiğini anlamak gerekir. Standart sapmanın sonucuna göre karar verilir. Sonucun büyük olması veri noktalarının ortalamadan uzak yayıldıklarını ifade eder. Standart sapmayı küçük gösteren grupların ortalama etrafında yakın olduğunu gösterilir ve belirsizliğin bir ölçüsü olarak yapılır. Fiziksel bilimlerde tekrar yapılan deneyler ve deneylerde alınan ölçüler ise gösterilen standart sapma yöntemi ile sağlanır. Bu deneyin ölçülmesinde kesinlik doğruluğunu göstermek için yapılır. Ölçümlerin teoriye dayanan bir tahmin ile karşılaştırılıp birbirine uygunluk gösterip göstermediğine karar vermede ölçüleri standart sapması sonuçları önemlidir. Yapılan ölçümlerin standart sapması teorik tahminden daha çok uzakta sınanan teorinin değiştirilmesi gerekir. Bu uzaklık standart sapmalar ile belirlenir. Standart sapma uygulaması finansmana verilmiş bir menkul için rizikonun menkuller portföyü için hesaplanarak elde edilecek olan rizikoları temsil eder. Bir yatırım portföyünün etkin olarak idare edilmesini sağlayan en önemli noktalardan bir tanesi rizikodur. Tekbir menkulün veya bir menkuller portföyünün içerisindeki mümkün yayılımını riziko tanımlar ve rizikonun standart sapma ile tanımlanması yatırım kararları için bir matematiksel temel gerektirir.

En geniş kavram ile yatırım rizikosu arttıkça menkul veya menkuller portföyünün beklenen getirisi o miktarda artış gösterir. Bu sebeple yatırımcıların menkul getirileri için riziko primlerini artırmaları olarak ifade edilir. Başka bir şekilde ifade edilmesi gerekirse eğer bir yatırım daha yüksek riziko seviyesi taşıyor ise yatırımcılar o yatırımın daha yüksek bir getiri beklemeleri gerektiğini açıklar. Uzun bir zaman içerisinde herhangi bir dönem menkul için yıllık getirilen ortalamasını bulmak ile menkul için beklenen getiri diğerini sağlanması elde edilir. Her yıl için elde edilen getiri ile bu beklenen getiri farkı bulunursa buna Finansamancılar ve Muhasebeciler tarafından varyans adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise bu istatiksel varyans kavramından farklıdır. Her yıl için varyans karesini bulmak ve bu varyans karelerinin ortalamasının karekökü oranında standart sapması yani rizikosunu ortaya çıkarır. İşte bu rizikolar yani varyansların karelerinin toplamının ortalaması karekökü standart sapmadır ve bu işlem rizikoyu ortaya koyar. Standart sapmalar için pratik uygulamalar daha değişik alanlarda kullanılır. Burada ufak sayıda uygulamalar bile standart sapmanın uygun bir şekilde sağlanır ve önemini ortaya çıkartır.

Normal dağılım gösteren standart sapma için kurallar
Pratikte çok zaman verilen yaklaşık olarak bir normal dağılım gösteren ana kütleden geldiği varsayılır. Bu varsayımlara neden olarak merkezi limit Teorenin gerçeğe geçerliliği iddiası yer alır. Merkezsel limit Teoremine göre rassal değişkenlerin toplamları limitte bir normal dağılıma göre eğilim gösterir. Eğer bu varsayım geçerse değerler yaklaşık olarak yüzde 68 olasılıkla ortalamadan eksi ve artı bir standart sapma noktalarının arasında bulunur. Eğer ortalamadan artı ve eksi iki standart sapma noktaları arasında yüksek yüzde 95 olasılık; diğer ortalamadan artı ve eksi 3 standart sapma noktaları arasında yüzde 99 olasılık bulunursa; 68-95-99 kuralı veya bir emprik kural olarak bilinir.
Son Güncelleme : 28.03.2021 16:53:46
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. aysel koçer - 28.03.2021 16:53:46
Standart Sapma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Standart Sapma Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Standart Sapma"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021