Protoplazma

Protoplazma

Protoplazma, çekirdek ve sitoplazmadan meydana gelen saydam ve canlı hücrelerin metabolizma olaylarının gerçekleştiği yerdir. Protoplazma terimi ilk defa 1835 yılında canlılardaki gerçekleşen bütün yaşam süreçlerinden sorumlu olan madde anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Günümüzde ise protoplazma terimi sadece sitoplazmayı ve çekirdeği ifade etmek için kullanılır. Protoplazma biraz gerçek solüsyon biraz da kolloidal bir sistemdir. Birçok maddenin içinde eridiği ortam sudur. Aynı zamanda su kolloidal sistemin dağıtma fazı olduğu için birçok erimez maddenin de içinde dağıldığı dağıldığı bir sıvı faz oluşturur. Suyun içinde oluşan fazı ise proteinler, nukleik asitler gibi katı molekülleri ve sıvı yağlar oluşturur. Başlangıçta dağılmış halde olan faz daha sonra devamlı olarak ve süngerimsi bir yapıda ağ oluşturur. Su ise bu esnada küçük damlalar halindedir. Protoplazmanın kimyasal yapısı organik ve inorganik bileşikler olarak iki ana gruba ayrılır. İnorganik bileşikler su, tuzlar/asitler/bazlar ve gaz olarak üçe ayrılır. Organik bileşikler ise karbohidratlar ve türevleri, yağlar ve türevleri, proteinler ve türevleri, nukleotidler ve türevleri olarak dörde ayrılır.

Organik Bileşikler
Karbon atomları arasında veya karbon hidrojen atomları arasında yer alan karbon bileşikleridir. C atomunun O atomuna bağlanması nedeniyle CO2 ve CO3 iyonları bileşikler organik sayılmaz. C atomları, birbirleriyle dörtlü şekilde bağlar yapabildiği için halka şeklinde dev makromoleküller oluşturabilir.

Karbonhidratlar ve Türevleri
C, H, ve O atomlarından meydana gelen bileşiklerdir. C atomu sayısına göre C3 Trios, C4 Tetros, C5 Pentos, C6 Hexos, C7 ise Heptos olarak adlandırılır. Benzer yada aynı tipte iki adet basit şekerin birbirine uç uca bağlanarak bir mol su kaybetmeleri ile çift şekerlerden olan sükroz ve laktoz oluşur. Birbirine benzer yada birbirinin aynısı olan kimyasal ünitelerin birleşmesi sonucu ortaya büyük moleküller çıkar. Bu kimyasal olaya polymerizasyon adı verilir. Ünitelerin polymerizasyon sonucu ortaya çıkardığı son ürün ise polymer olarak adlandırılır. basit şekerler ve çift şekerler suda çok kolay eriyen, polysakkaridler ise suda çok zor eriyen karbohidratlardır. Polysakkaridler de basit şekerlerin polymerleridir. Hayvansal hücrelerdeki en önemli polysakkarit glikojen ilken bitkisel hücrelerdeki ise selülozdur. Karbonhidratlar depolanarak enerji oluştururlar. ayrıca şeker ve bal gibi tat verirler.

Yağlar ve Türevleri
Yağlar da karbonhidratlar gibi C, H ve O atomlarından oluşur ancak yağ moleküllerindeki O atomu sayısı karbonhidratlara oranla daha azdır. Basit yağlar, steroidler, bileşik yağlar ve karotinoidler olarak dört grup altında incelenir. Basit yağlar da kendi içinde iki gruba ayrılır. Nötr yağlar yağ asitlerinin gliserin ile verdikleri esterlerdir. Nötr yağların her bir molekülü, bir molekül oranda gliserol ve 3 molekül oranda yağ asidi içerir. Doğadaki bütün yağ asitleri çift sayıda C atomuna sahiptir. Bir yada daha çok çift bağa sahip yağ asitleri doymamış yağdır. Doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı formda, doymuş yağlar ise katı formdadır. Mumlar ise yağ asitlerinin gliserin daha büyük moleküllü alkollerle verdikleri esterlerdir. Steroidler cinsiyet ve adrenal hormonları, D vitamini ve kolestrol gibi maddelerdir. Bileşik yağlar alkol ve yağ asitlerine ilave olarak diğer bileşikleri de kapsarlar. bileşiklere yağlara örnek olarak fosfat içeren fosfolipidler, karbonhidrat ve azot içeren glikolipidler ve çeşitli proteinlerle bağlı lipoproteinlerdir. Karotinoidler ise Bazı boya maddelerinde veya pigmentlerde bulunur. Yağların başlıca görevleri arasında yüksek oranda enerji vermeleri gelir. Deriye yakın birikme ve vücut ısısını koruma özelliklerinden dolayı izole edicidir. böbrek gibi bazı organları çevreleyerek korur. Suya dayanıklıdır, suda erimezler. Hücre zarının yapısında yer alarak zarın tanıma ve taşıma gibi birçok işlevine dahil olurlar.

Proteinler ve Türevleri
Proteinler amino asitlerin polymerleridir. Tek bir protein molekülünde bile binlerce amino asit yer bulunur. Bir protein molekülünde bir amino asidin amino grubu, komşusundaki karboksil grubu ile bağlanır oluşan bağa peptid bağı denir. Bu bağlanma ile bir molekül su açığa çıkar. Proteinler basit ve bileşik proteinler olarak iki gruba ayrılır. Basit proteinlerin hidrolizi sonucu sadece amino asitler açığa çıkar. Bileşik proteinlerde basit proteinler ile prostetik adı verilen diğer bir grup ile birleşmiştir. Bunlar protein ve nükleik asidin birleşiminden nükleoproteinler, protein ve karbohidratın birleşiminden glikoproteinler, protein ve lipidlerin birleşiminden lipoproteinler, protein ve pigment maddesinin birleşiminden kromoproteinlerdir.

Nukleotidler ve Türevleri
Bir nukleotid molekülü 3 alt üniteden oluşan moleküler komplekstir. Bu üniteler organik fosfat grubu, pentos şeker ve azotlu bazdır. Organik fosfatlar olarak adlandırılan bu fosfat grupları inorganik bir madde olan fosforik asidin türevleridir. Azotlu baz bir nükleotidin azotlu bazı, C ve N atomu içeren halka şeklindedir. Nukleotidler aynı zamanda hücrede 3 temel fonksiyonu olan moleküler komplekslerin yapı taşlarıdırlar. Bunlar enerji taşıyıcılar, koenzimler ve genetik sistem komponentleridir. Enerji taşıyıcılar, nukleotidlerin fosfat uçlarına bir veya iki ilave fosfat grubu bağlayabilme özelliğine sahip bir maddedir. Koenzimler belli bir enzimle birlikte iş yapan taşıyıcı bir moleküldür. Genellikle nukleotidlerin azotlu baz kısımlarının yerini bir vitamin türevi alır. Genetik sistemler binlerce nukleotid ünitesinin polymerizasyonu sonucu oluşan polinukleotidlerdir. Nukleotidlerin riboz yada deoksiriboz serisinden geldiği için iki ayrı tipte incelenir. Riboz nukleotidlerinden oluşan bir polimer RNA olarak, deoksiriboz nukleotidlerinden oluşan polimer ise DNA olarak adlandırılır.
Son Güncelleme : 01.04.2021 00:28:39
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. idil alacan - 01.04.2021 00:28:39
Protoplazma ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Protoplazma Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Protoplazma"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021