Ekoloji

Ekoloji

Ekoloji, canlıların çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Doğada bulunan canlıların yaşayışlarını, özelliklerini ve çevreye olan etkilerini inceler. Yirminci yüzyıldan önceki tarihlerde ekoloji ayrı bir bilim olarak tanınmamaktadır. Yirminci yüzyılda ise bitki ekolojisi hayvan ekolojisine oranla daha hızla gelişmiştir. Ekolojinin bir bütün olarak gelişmesine biyoloji, antropoloji gibi ekolojiyi yakından ilgilendiren bilimler yardımcı olmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra ekoloji tek bir bilim olarak anılmaya başlanmıştır.

Ayrıca ekolojide sayısal uygulamalar 1940 yılından sonra kullanılmaya başlanmıştır. İlk kullanım alanı böceklerin zirai üretime yaptıkları zararın incelenmesidir. Zaman içinde ekolojinin de çeşitli dalları ortaya çıkmıştır. Bir dalı sadece bir canlının çevre ile ilişkilerini incelerken, diğer bir dalı da belirli bir çevredeki canlıların karşılıklı ilişkilerini inceler. Ekoloji genellikle bitki ekolojisi ve hayvan ekolojisi olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat mevcut şartlar altında bitki ve hayvanlar sürekli bir arada bulunduğu için bu iki parça birbirinden ayrılamaz. İnsanın çevresiyle olan ilişkisi de ekolojinin başka bir dalıdır. İnsanlar topraktan ürün alırken diğer bir yandan toprağı,suyu ve havayı artıklarıyla kirletmektedir. Ekoloji insana daha dengeli yaşamayı öğretmiştir. Yeryüzünün yaşanılabilir, değişik canlıları besleyebilir şekilde bir denge halinde tutulması gerekir. Bu denge canlı yada cansız varlıkların çevreyle olan doğal ilişkisi ile sağlanır. Canlıları ekolojik yönden muhatap alan olaylar en çok yeryüzü ve onu çevreleyen atmosferde meydana gelmektedir. Canlılar bulundukları ortam gereği diğer canlı ve cansız varlıklarla etkileşim halindedirler.

Ekolojik Kavramlar

Popülasyon: Birbiriyle ilişki halinde olan belirli sınırlar içinde bulunan ve aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluktur.
Kommünite: Belirli sınırlar içinde farklı canlı popülasyonlarıyla oluşturulan topluluktur.
Ekosistem: Canlılar ve onları saran cansız çevreden oluşur. Doğal ekosistem ve yapay ekosistem olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ekosistem insan etkisinden bağımsız olarak doğanın dengesi içinde kendiliğinden meydana gelir. Yapay ekosistem ise insanlar tarafından meydana gelir ve insanlar tarafından kontrol edilir.
Habitat: Canlı varlıkların üreyerek neslini devam ettirdiği yerdir. Canlıların yaşam yeri olarak da bilinir.
Flora: Belirli bir bölgede yaşayan bitki topluluğudur.
Fauna: Belirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluğudur.

Canlılar Üzerindeki Etkisi

Canlıyı etkileyen faktörler biyotik ve abiyotik faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. Biyotik faktörler canlı etmenler olarak adlandırılır ve üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar olarak üçe ayrılır. Üreticiler kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır. Enerji ve besinin canlıların kullanabileceği hale dönüşmesini yapan sağlayan canlı çeşididir. Örnek olarak fotosentez ve kemosentez sayesinde inorganik maddeleri organik maddeye çeviren ototrof bakteriler, mavi yeşil algler ve bitkiler verilebilir.Tüketiciler yaşamları için ihtiyacı olan besinleri diğer canlılardan hazır bir şekilde temin eden canlılardır. Tüketiciler aynı zamanda kendi içinde de üçe ayrılır. Bunlar bitkilerle beslenen canlılar, hayvanlarla beslenen canlılar ve yırtıcılardır. Ayrıştırıcılar ise bitki, hayvan ölüsü ve artıkları kendine besin olarak kullanan canlılardır. Saprofit bakteri ve mantarlar örnek olarak gösterilebilir.

Abiyotik faktörler iklim faktörleri ve toprak faktörleri olarak ikiye ayrılır. Bir diğer adı cansız etmenlerdir. Işık, sıcaklık, iklim, toprak, su ve ph dengesi gibi iklim faktörlerinden etkilenirler. Bitkiler için var olan enerjinin temel kaynağı güneştir. bitkiler fotosentez sayesinde güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. O nedenle ışığın kalitesi, süresi ve şiddeti bitkilerdeki çimlenme, büyüme, yönelme ve klorofil olayları için gereklidir. Güneş ışınları her yere eşit olarak dağılmadığı için sıcaklık faktörü canlıların farklı alanlara dağılımını sağlamıştır. Canlılarda yaşam faaliyetleri belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Sıcaklık bitkilerde çimlenme, hayvanlarda üreme için önem taşır. Omurgasızlarda ve sürüngenlerde ise metabolizmanın gelişimi için önemlidir. İklim belirli bir bölgeye hakim olan atmosfer koşullarıdır. İklimi en çok etkileyen faktörler deniz, ekvatora olan uzaklık, ve deniz seviyesinin yüksekliğidir. Su tüm canlıların yaşam kaynağı ve hareket alanıdır. Su olmadan bir yaşam düşünülemez. Su sayesinde fazla ısının uzaklaştırılması ve boşaltım maddelerinin dışa atılması sağlanır.
Son Güncelleme : 15.12.2020 14:51:28
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. idil alacan - 15.12.2020 14:51:28
Ekoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ekoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ekoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021