Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması

Canlıların Sınıflandırılması, Yeryüzünde bir birlerinden farklı milyonlarca canlı türü yaşamaktadır. Ayrıca jeolojik devirlerde yaşayıp fosil olmuş pek çok canlı çeşidi de bulunmaktadır. Bu nedenle canlıların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Organizmaları yakından inceleyecek olursak bir birlerine benzeyen özelliklerinin yanı sıra farklılıklarını da görmüş oluruz. Bu farklılıklara rağmen organizmaları benzerlik durumlarına göre bir araya toplamak ve gruplandırmak mümkün olmaktadır. İşte canlıların benzer ve ortak özelliklerine göre gruplandırılmasına sınıflandırılma adı verilmektedir. Sınıflandırılmayı, biyolojinin alt bilim dallarından biri olan Taksonomi (sistematik) yapmaktadır. Sınırlandırılmanın amacı canlıları belirli bir sisteme oturtmak ve doğayı daha kolay öğrenilebilir hale getirmek amacına getirmektir. Sınıflandırma yapılmamış olsaydı, canlılar hakkında sistemli ve yeterli bir bilgiye ulaşılamayacaktı. Ayrıca faydalı bir bitki, hastalık yapan bir mikroorganizma gibi bir çok canlı ile ilgili bilginin yeni nesillere aktarılması da söz konusu olmayacaktır.

Canlıların sınıflandırılması her dönemde o dönemin mantık ölçüleri ve bilgi düzeyine bağlı olarak yapıldığından dolayı, insanlığın gelişme sürecine paralel olarak değişiklik göstermiştir. Günümüzde bile yeni bilgiler kazanım gösterdikçe sınıflandırmada değişiklik gösterilmiştir. Örneğin canlılar yakın zamana kadar 5 alem altında toplanmış olurken, günümüzde 6 alem içinde incelenmektedir.
İlk olarak yapılan sınıflandırılmaya ''yapay (ampirik) sınıflandırılma'' denir. Günümüzde ise ''doğal (filogenetik) sınıflandırılma'' geçerli olmaktadır.

Yapay (Ampirik) Sınıflandırma; Yapay sınıflandırma canlıların renk, desen, yaşadıkları yer ve ortam, yüzeysel benzerliklerine göre sınıflandırılmasıdır. Yapay sınıflandırılmanın tarihçesi Aristoya kadar uzanır. Aristo canlıları bitkiler ve hayvanlar, hayvanları ise karada, suda ve havada yaşayanlar şeklinde gruplandırmaktadır. Aristo'nun öğrencilerinden olan bir yunan botanikçisi de bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar olarak 3 gruba ayırmıştır.
Yapay sınıflandırma sadece gözleme dayalı olduğundan dolayı bilimsel bir sınıflandırma değildir. Örneğin uçtuğu için kuş ile yarasayı, suda yaşadıkları için balık ve balinayı aynı sınıfa koyamayız. Sınıflandırma yapılırken yüzeysel benzerliklerden kaçınmak gerekir. Çünkü bu durum, canlıların akrabalık dereceleri konusunda bilgi vermez.

Doğal (Filo genetik) Sınıflandırma ; Bir organizmanın evrimsel geçmişine filo geni adı verilmektedir. Doğal sınıflandırma, canlıların evrim ilişkilerini yani akrabalık derecelerini göz önüne alan sınıflandırmadır. Bu tür sınıflandırma da hücre tip ve sayısı, protein benzerlikleri, beslenme şekilleri, fizyolojik ve emriyolojik benzerlikler gibi bir çok özellik dikkate alınmaktadır. Filo genetik sınıflandırma yapılırken göz önünde tutulan en önemli özelliklerden birisi de homolog organlardır. Canlıların emriyonik gelişim döneminde aynı hücre gruplarından farklılaşan organlar aynı kökene sahiptir. Kökenlerin aynı görevlerin farklı olduğu organlara homolog organlar denir. Homolog organların yapıları ve gelişimleri birbirlerine benzer.

İnsanların kolu, atın ayağı, balinanın yüzgeci, yarasanın kanadı gerek damar gerek de kas gerekse de kemik sayısı bakımından büyük benzerlikler gösterir. O halde insanın kolu, atın ayağı, balinanın yüzgeci ve yarasının kanadı aynı kökenden geldiğinden dolayı homolog organdır. Kökenleri farklı,görevleri aynı olan organlara analog organ adı verilmektedir. Böceğin kanadı ile kuşun kanadı aynı görevi yapmaktadır. Fakat yapı ve kökenleri farklı olduğundan dolayı analog organ olarak kabul edilmektedirler. Analog organlar doğal sınıflandırma yapılırken göz önüne alınmamaktadırlar. Canlıların sınıflandırılmasında önemli bir yere sahip olan John Ray ilk kez tür kavramını ortaya koyan bilim adamıdır. John Ray'e göre tür ortak ataları olan benzer bireylerin grubudur demiştir. Carolus Von Linnaeus ise türün tanımını Ray'e geliştirmiştir. 2 bilim adamı da tür sayısının sınırlı ve değişmez olduğunu düşünüyorlardı. Ancak günümüzde bu tanım daha geniş bir şekilde tanımlanmaktadır.
Son Güncelleme : 02.04.2021 11:19:06
Canlıların Sınıflandırılması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Canlıların Sınıflandırılması Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Canlıların Sınıflandırılması"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022