Biyoistatistik

Biyoistatistik

Biyoistatistik, İstatistik, herhangi bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanmasını, toplanan verilerin değerlendirilmesini ve değerlendirme sonucu nasıl bir yol izlenileceği kararına varılmasını sağlayan bilimdir. İstatistik herhangi bir olgu ya da olayın niceliksel yönünün sayılarla anlatılmasıdır. Diğer bir anlatımla, İstatistik bilimi, çeşitli faktörler altında bulunan bir olay üzerinde belirli bir etkenin etkisinin değerlendirilmesini sağlayan ve evrenden alınan bir örnek üzerinde yapılan incelemeler sonucunda evren hakkında doğru bir fikir elde edilmesini sağlayan bilimdir. İstatiksel yöntemler sağlık ve biyoloji alanında kullanıldığında Biyoistatistik adı verilmektedir.

Çeşitli bilim dallarının gelişme süreçleri incelendiğinde, istatistik metotları kullananların çok hızlı gelişme gösterdikleri fark edilir. Gelişimi durağanlaşmış bilim dalları istatistik metotları kullanmaya başlayınca atılımlar yapmaya başlamıştır. Her bilim dalında kullanılan deney materyalleri, deneme şartları ve istatistik metotların gerektirdiği ön koşulların gerçekleşme durumu diğerlerinden farklı olduğu için, Konulara özgü istatistik yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunun sonucu olarak ta istatistik biliminde değişik dallar ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek olarak, ekonomi bilimlerinde istatistik metotlarına Ekonometri, psikolojide psikometri, antropolojide antropometri denilmektedir. Biyoloji ile ilgili bilimler için geliştirilen ve geliştirilmekte olan istatistik metotlara biyometri veya biyoistatistik denilmektedir.

İstatistik Konu olarak iki ana grup altında değerlendirilir.

Tanımlayıcı İstatistik; Elde edilen verilerin sınıflandırılması, frekans dağılımlarının yapılması, bu dağılımın ortalamaları, çeyrek ve yüzdelikleri, standart sapma gibi ölçülerle tanımlanması ve bulguların tablo ve grafiklerle gösterilmesi ya da okuyucularına sunulması tanımlayıcı istatistiğin alanına girmektedir.

Çıkarımsal İstatistik; Örneklemelerden elde edilen bulgularla, örneklemenin çekildiği evren hakkında tahminlerde bulunma, karşılaştırmalar yapma ve bir sonuç çıkarıp, kararlara varma işlemleri de çıkarımsal istatistiğin konuları arasındadır.

Biyoistatistikte kullanılan terimler

Evren; Belirli bir özelliğe sahip bireylerin tümünü oluşturduğu topluluk olarak tarif edilebilir. Evren büyük ya da küçük, sonsuz ya da sonlu olabilir.

Örneklem; Çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen ve evrenden çekilen küçük grubun oluşturduğu topluluktur.

Örnekleme; örneklemi seçmek için yapılan işlemin tümü.

Parametre; Evreni tanımlamak için kullanılan ölçülere parametre denir. Örnek, evren ortalaması (μ).

Veri (done); Bir olayı aydınlatmak ya da bir gerçeği ortaya çıkarmak için toplanan materyaller (ölçüm, belge, bilgi, madde gibi).

Karakter; Canlılar için kullanılan bir terimdir. Genel anlamda canlının herhangi bir özelliği olarak tanımlanır.

Faktör; Çevre özelliği için kullanılan terimdir.

Değişken; incelenen karakter ya da etken, değişik kişilerde, yerlerde ya da durumlarda, farklı değer alabilir. Bu nedenle, değişken terimi karakter ya da faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terimdir. Başka deyişle incelenen özelliktir.

Verilerin Değerlendirmesi; Verilerin ölçüm biçimine göre üç grup altında toplamak mümkündür.
  • Ölçümle belirtilen sürekli veriler. İki aralıkta noktalı değer alabilen değişkenlerdir. Genellikle normal dağılıma uygunluk gösterir. Sınıflar birbirine geçişlidir, buna nicel değişkenler de denir.
  • Sayısal olarak belirtilen kesikli verilerdir. İki aralıkta noktalı değerler alamayan verilerdir.
  • İsimsel (nitelik) olarak belirtilen veriler.
Biyoistatistik sağlık bilimlerinde kullanımları şu şekildedir.
  • Hizmet planlamasında
  • Toplumsal değişimlerin incelenmesinde
  • Koruyucu hizmetlerde
  • Tanı ve tedavi işlemlerinde
  • Biyolojik, fizyolojik ve morfolojik özelliklerin tanımlanmasında
  • Bilimsel çalışmalarda
  • Hizmet göstergelerinde
Son Güncelleme : 06.02.2021 14:47:27
Biyoistatistik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoistatistik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyoistatistik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022