Amino Asit

Amino Asit

Amino Asit, Proteinleri meydana getiren temel yapı taşları olan amino asitler amin ve karboksil fonksiyonel gruplar içeren meloküldür. Peptit Bağları ile uç uca eklenen amino asitlerin oluşturdukları kısa polimer zincirlere peptid uzun polimer zincirlere polipeptit ya da protein ismi verilir. Ribozomlar hücre içinde mRNA moleküllerini kalıp olarak kullanıp aminoasitleri ucuca ekler ve proteinleri sentezler. Bu sisteme translasyon yani çeviri adı verilir.

Amino asitlerin her birinin aynı zamanda bir proteinin yapı taşlarında yer alması gerekmez. Aminoasitlerin her biri eşit miktarda bulunmaz. Bu amino asitler 20 tane temel amino asitin oluşturmuş olduğu polipeptidlerin zamanla farklılaşması sonucunda meydana gelir. Bu aminoasitlerin farklılaşması proteinlerin görevlerini ve özelliklerini aşırı olarak değiştirir. Yani proteinlerin çözünürlük oranları artar ve az olabilir ya da başka melokülerle birleşimlerini düzenleyebilir. Proteinler değişik gruplar da bulundururlar. Amino asit haricinde yapısında değişik türleri olan amino asitlere konjuge proteinler adı verilir. Konjuge proteinler, metal ya da metal içeriği olan kompleks yapılar oluşturabilir.

Amino asitlerin yapısı:
Her amino asit, bir amino grup ve karboksil den gruptan meydana gelmiştir. Bu gruplar a karbon diye isimlendirilen bir tek C atomu ile birbirlerinden ayrılırlar.
Nitroal sulu çözeltilerde C atomu bir protonu kaybederek - (eksi) duruma geçer. (-COO). Bu durumda amino grubu bir elektron kaybeder ve + (artı) yüklü hale geçer. (-NH3+)
Amino asitlerin kiral karbonları yani asimetrik merkezleri bulunur. Mesela glisinde amino asitin karbonu değişik olarak dört gruba bağlanır. Bu nedenlerden dolayı D aminoasitle yada L formunda yer alabilir. Her zaman amino asit sentezinde ribozomlar üstünde amino asit kullanılır. Yalnızca mikroorganizmalar belirli küçük peptidlerin sentezlenmesinde amino asit kullanır.

Amino asit yan gruplarının özellikleri:
Polipeptitler her amino asitin aynı olan grubunun birleşimidir. rekoru Bu yan zincir ise 20 amino asitin hepsinde farklı olarak bulunur ve karbonona bağlıdır. Hepsinde farklı olması proteini kendine has birçok farklı yapı ve görev kazandırır. Aminoasitlerin bütün yan zincirleri artı ya da eksi yüklerinden hidrofobik kadar birçok farklı yapı özellikleri gösterir. Aynı zamanda yan zincirler birçok farklı türde kovalent ya da nonkovalent bağların yapısına katılır.

Apolar amino asitler:
Yan zincirinde hidrofobik özellikte olan radikal gruplar bulunduran apolar aminoasitler elektrostatik bağlar yapamazlar. Yan zincirlerinde çoğunlukla azot ya da oksijen bulunmaz. İlk olarak şekil ve büyüklüklerine göre ayrılan apolar amino asitler hidrofobik etkileşim ve Van der Waals Kuvvetleri neticesinde bir arada bulunurlar. Apolar amino asitlere örnek olarak alanin, glisin, triptofan Losin, fenilalanin, izolösin ve metiyonin verilebilir.

Polar yüksüz amino asitler:
Bu grupta yer alan amino asitler yan zincirleri zayıf olan asit ve bazlar dan oluşur. Nötral pH da yüksüz olan polar yüksüz amino asitler fizyolojik pH da tam olarak yüklü şekilde bulunmazlar. Fakat belirli bölümlerinde artı ve eksi yükler bulunur. Bu nedenle su ve öteki moleküllerle oluşturabilirler.
Genellikle oldukça reaktif amino asit olan polar yüksüz aminoasitlere treonin, sistein, tirionin, glütamin, serin ve asparajin örnek verilebilir.

Polar asidik amino asitler:
Fizyolojik pH dan negatif yüklü olan ve asidik özellik gösteren polar asidik amino asite, glutamik ve aspartik asit örnek olarak verilebilir.

Polar bazik amino asitler:
Yan zincirinde proton alıcı melolüler bulunduran polar bazik amino asitlere, arjinin, lizin ve histidin örnek verilebilir.

Besin maddesi olarak amino asitler:
Proteinlerin yapısını oluşturmak görevine sahip olan 20 adet amino asitten 10 adeti temel amino asit olarak isimlendirilir. İnsan vücudunda yeterli miktarda sentezlenemediklerinden dolayı bu amino asitlerin vücuda dışarıdan beslenerek alınmaları gerekir. Çocuklar için gerekli olan amino asitler tirozin, arjinin, histidin ve sisteindir. Çünkü bu asitlerin sentezlenmesi çocuklarda tam anlamıyla gelişmiş değildir.
Son Güncelleme : 12.01.2021 19:20:05
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Ahmet BOZBIYIK - 12.01.2021 19:20:05
Amino Asit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Amino Asit Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Amino Asit"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021